Home » Tin Tức » Quy chế cơ cấu tài chính mới của Chính Phủ.

Quy chế cơ cấu tài chính mới của Chính Phủ.

Thêm một quy chế quản lí tài chính được đưa ra bởi chính công ty mẹ của tập đoàn dầu khí việt nam do chính phủ ban hành đó là ngành dầu khí không được góp vốn vào thị trường bất động sản.

tapdoandaukhi

Theo nghị định mới này, mọi biến động về tài chính của tập đoàn dầu khí việt nam phải được báo cáo trực tiếp cho chủ sỡ hữu và cơ quan tài chính để theo dõi và giám sát.

Quy chế được ban hành cụ thể như sau: tập đoàn dầu khí không được góp vốn liên doanh vào Doanh Nghiệp kinh doanh bất động sản, không được góp vốn, mua cổ phần tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, …trừ những trường hợp đặc biệt theo quy định của Thủ Tướng Chính Phủ. Trường hợp tập đoàn đã có góp vốn trước khi quy chế được ban hành có nhiệm vụ phải lập phương án cơ cấu lại, thoái hết số vốn đã đầu tư theo quy định.

Như vậy, thị trường BĐS hiện nay sẽ mất đi một khoản đầu tư rất lớn từ thị trường tiềm năng này.